Gegevensbescherming

Allspan German Horse waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf.

Gegevensbescherming is een topprioriteit bij Allspan German Horse. Wij willen daarom van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren hoe wij de bepalingen van de gegevensbescherming bij ALLSPAN GERMAN HORSE implementeren en welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze wordt gebruikt. Ten eerste: Uw gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt en worden zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor reclame.I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke persoon:

Allspan German Horse Vertrieb GmbH & Co. KG
Am Torney 2 a
23970 Wismar
E-Mail: info@allspan-german-horse.de
Website: www.allspan-german-horse.de


II. Algemene informatie over gegevensverwerking

In principe verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers wordt regelmatig alleen uitgevoerd met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering wordt gemaakt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.


1. de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene hebben verkregen, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, geldt art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als wettelijke basis.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f), van de FADP als rechtsgrond voor de verwerking.


2. Wissen en opslaan van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere regelgeving waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij de gegevens verder moeten worden opgeslagen om een overeenkomst te sluiten of na te komen.


III. terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden


1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de website van waaruit de gebruiker de website bezoekt of de link naar de website waarnaar de gebruiker overstapt, persoonlijke gegevens bevat.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens zijn gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is dus niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.


2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.


3. doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.


4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.


5. mogelijkheid tot oppositie en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.


IV. Gebruik van cookies


1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Om redenen van gegevensbescherming slaat onze website geen cookies op de computer van de gebruiker op. Voor het gebruik van PHP-sessies worden alleen sessiecookies gebruikt.

De sessiecookies die door Weblication worden gebruikt, worden alleen opgeslagen in het hoofdgeheugen van de browser, wat betekent dat ze verloren gaan nadat de browser is afgesloten. Dit is ook de reden waarom u over het algemeen opnieuw moet inloggen na het sluiten van de browser. Bezoekgegevens die tijdens een sessie voortdurend moeten worden bewaard, zijn bijvoorbeeld formuliergegevens, zodat ze opnieuw kunnen worden weergegeven als ze verkeerd zijn ingevoerd. Ook deze gegevens worden uiterlijk bij het indienen van het formulier gewist.


2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. F DSGVO.


3. doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van de noodzakelijke cookies is het gebruik van de websites te vereenvoudigen voor de gebruikers of de navigatie van de websites te vergemakkelijken.

Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.


4. duur van de opslag

Cookies worden niet opgeslagen op de computer van de gebruiker.


Cookies worden niet opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (zie hierboven onder IV 1 - 4).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben echter de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het verzamelen en overdragen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Google Analytics Opt-Out.

Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics kunt u terecht op www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.


V. Contactformulier, online sollicitatie en e-mail contact


1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

a.) Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • Straat, huisnummer, postcode, stad en land
 • Telefoon
 • E-mail


Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

  Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid.

b.) Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

c.) De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek of voor de aanvraagprocedure.


2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

a.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

b.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de in het kader van de verzending van een e-mail verzonden gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.


3. doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient alleen voor de verwerking van de totstandkoming van het contact. In het geval dat u contact met ons opneemt via e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.


4. duur van de opslag

a.) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie eindelijk is opgehelderd.

b.) Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van de onlineaanvraag en de gegevens die per e-mail als aanvraag worden verstuurd, geldt dat dit het geval is wanneer de betreffende aanvraagprocedure is afgerond en er geen juridische bezwaren te vrezen zijn. Door het indienen van de toestemmingsverklaring als onderdeel van de online sollicitatie, gaat u ermee akkoord dat wij de sollicitaties voor een periode van 2 jaar mogen bewaren om deze in aanmerking te nemen voor toekomstige vacatures.

De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. mogelijkheid tot oppositie en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet of kan de aanvraag niet verder worden overwogen.

Stuur uw herroeping van de toestemming en uw bezwaar tegen de opslag per e-mail naar info@allspan-german-horse.de of schriftelijk naar ons hierboven vermelde bedrijfsadres.

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.


VI. rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke:


1. recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u bij de verantwoordelijke voor de verwerking informatie opvragen over het volgende:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is om specifieke details te geven, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
 5. het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht om de verwerking te laten beperken door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DPA en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties in het kader van artikel 46 van de FADP in verband met de overdracht.


2. recht op correctie

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de gegevens te corrigeren en/of aan te vullen indien de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de correctie onverwijld uit.


3. recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 1. indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u de persoonsgegevens wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
 4. indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA en nog niet is vastgesteld of de door de verantwoordelijke voor de verwerking opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking op de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.


4. recht op annulering

a) Verplichting tot schrapping

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt
 2. u herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO.
 4. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de DPA te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene hen heeft verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen.

  c) Uitzonderingen  

Het recht van opzegging bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. over de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. een wettelijke verplichting na te komen waarop de verwerking betrekking heeft krachtens het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DPA;
 4. voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de DSGVO, voor zover de onder a) bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden, of
 5. om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


5. recht op informatie 

Indien u ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers. 


6. recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te laten meedelen zonder tussenkomst van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld, op voorwaarde dat

1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a DSGVO of artikel 9, lid 2, letter a DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b DSGVO en

2. de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.


7. recht van bezwaar

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de FADP wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen die gerechtvaardigd zijn op grond van de bescherming en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing.

Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door gebruik te maken van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.


8. recht op herroeping van de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken. Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.


9. geautomatiseerde besluitvorming per geval, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
 2. is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of met uw uitdrukkelijke toestemming.


10. recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens artikel 78 DSGVO.


VII. Gebruik van sociale-mediaknoppen

We gebruiken zogenaamde social plugins (hierna buttons genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook en Linkedin.

Deze knoppen, indien ze op de website worden weergegeven, maken nog geen contact met de servers van Facebook en Linkedin. Alleen door op deze knoppen te klikken geeft u toestemming om te communiceren met Facebook en Linkedin en wordt er een verbinding geactiveerd. De knop blijft actief totdat u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze cookie-notities.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan rechtstreeks van de sociale netwerken naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert.

Na het activeren van een knop kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, ongeacht of u met de knop communiceert. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kunnen zij uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Als u lid bent van een sociaal netwerk en u wilt niet dat de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld, worden gekoppeld aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u uitloggen uit het betreffende sociale netwerk voordat u de knop activeert.

We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden verzameld. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve sociale netwerken, evenals voor uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken.


VIII. Onze Social Media Appearances


Gegevensverwerking via sociale netwerken 

Wij onderhouden publiek toegankelijke profielen in sociale netwerken. De sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder in detail.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze social media-sites leidt tot talrijke verwerkingsprocessen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het betreffende sociale-mediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de sociale-mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan er zowel binnen als buiten de respectievelijke social media-aanwezigheid interessevolle reclame aan u worden getoond. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan er op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd, op basis van interesse reclame worden weergegeven.

Let er ook op dat we niet alle verwerkingen op de social media-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kan de verdere verwerking daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale-mediaportalen. Voor details verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de voorschriften inzake gegevensbescherming van de respectievelijke sociale-mediaportalen.

Juridische grondslag

Onze social media-optredens zijn ontworpen om een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden aangegeven (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten  

Als u een van onze social media-sites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) tegen ons en tegen de exploitant van het betreffende sociale-mediaportal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Let op: ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale-mediaportalen hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de sociale-mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

De rechtstreeks door ons via de sociale media verzamelde gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).


Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De provider is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. Facebook is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/


X. Aanpassing van deze privacyverklaring 

Wij wijzigen deze informatie over gegevensbescherming af en toe, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen en betrekking heeft op al onze aanbiedingen.

Wettelijke rechten op informatie, correctie, blokkering, schrapping en bezwaar blijven door dergelijke wijzigingen onaangetast.


Meer informatie voor onze klanten en leveranciers:


Informatie over de verwerking van klant- en leveranciersgegevens volgens art. 13 en 14 DSGVO

In dit document informeren wij u, in overeenstemming met artikel 13 en 14 van de DSGVO, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die in het kader van de zakelijke relatie zijn verzameld en over de rechten die u als betrokkene heeft.Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Allspan German Horse Vertrieb GmbH & Co. KG
Am Torney 2 a
23970 Wismar
E-Mail: info@allspan-german-horse.de 
Website: www.allspan-german-horse.de  


Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens

 • in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b DSGVO om de contractuele verplichtingen in het kader van onze zakelijke relatie na te komen,
 • in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub c DSGVO om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om legitieme belangen, zoals het instellen of verdedigen van rechtsvorderingen en het veiligstellen van onze zakelijke transacties, te vrijwaren,
 • in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) van de DSGVO op basis van uw toestemming, indien u ons vrijwillig gegevens heeft verstrekt die verder gaan dan wat contractueel of wettelijk verplicht is. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken als u niet langer akkoord gaat met de verdere verwerking van deze gegevens.

Categorieën verwerkte gegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die wij ontvangen of verzamelen in het kader van de zakelijke relatie. Dit omvat

 • algemene bedrijfsgegevens (naam, adres, UID-nummer, ...)
 • contactgegevens van contactpersonen (naam, functie, telefoonnummer, e-mail, fax, ...)
 • Gegevens bedrijfsregister
 • Kredietwaardigheidsgegevens en -voorwaarden
 • Informatie over de verwerking van de betalingstransactie (rekeninggegevens, ...)
 • Toegang tot gegevens binnen het bedrijfsproces

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen onze organisatie en de Groep worden uw gegevens uitsluitend verwerkt door die medewerkers die deze nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen en om onze legitieme belangen te beschermen. Derden in opdracht van ons - bijvoorbeeld IT-dienstverleners en contractuele partners - ontvangen alleen die gegevens die zij nodig hebben om de overeengekomen taken uit te voeren. Zij zijn contractueel verplicht om uw gegevens alleen te verwerken in het kader van onze bestellingen en instructies.

Bij juridische geschillen en betalingsproblemen worden de gegevens ook doorgegeven aan advocaten, incassobureaus en dergelijke.

Autoriteiten, overheidsorganen en instellingen zoals financiële en administratieve autoriteiten ontvangen de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn door te geven. In alle gevallen dragen wij zorg voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en verwerken deze alleen als er een geldige wettelijke basis bestaat.


Duur van de gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden - voor zover nodig - opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en in overeenstemming met de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen.


Rechten van de betrokken personen  

U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met het opgegeven adres of e-mailadres. In overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming kunt u ook op elk moment

 • Vraag informatie aan over de gegevens die over u zijn opgeslagen,
 • correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van de opgeslagen gegevens te eisen,
 • bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die wij verwerken op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde belangen, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie,
 • uw recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

Privacy Policy

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.