Zakelijke voorwaarden

1
Algemeen, inhoud van het contract


1.1

Onze offertes, leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze zakelijke voorwaarden (Allgemeine Verkaufsbedingingen, afgekort AGB), voor zover er tussen beide partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere overeenkomsten zijn overeengekomen. Ze gelden ook voor alle toekomstige zakelijke contacten, ook al zijn ze niet nog eens uitdrukkelijk overeengekomen Zakelijke voorwaarden van de klant, die niet in overeenstemming zijn met onze verkoopvoorwaarden, gelden slechts in zoverre als wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

1.2

De klant is niet gerechtigd om zijn contractuele rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

1.3

De offertes zijn vrijblijvend. Alle bestellingen en opdrachten alsmede alle door vertegenwoordigers gesloten contracten worden pas door onze schriftelijke bevestiging van de opdracht resp. door uitvoering bindend. Afwijken van de schriftelijke vorm is alleen mogelijk op basis van een schriftelijke overeenkomst.

1.4

Aanvullingen, mondelinge afspraken, informatie over kwaliteit, garanties en latere aanvullingen van het contract zijn alleen geldig als ze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. Dat geldt ook voor verklaringen van onze medewerkers en andere agenten.


2.
Prijzen


2.1

De prijzen zijn in Euro vanaf de fabriek en houden niet in: verpakking, vracht, transportrisico, porto en verzekering van de waarde, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

2.2

Alle prijzen zijn nettoprijzen zonder omzetbelasting, die de besteller op basis van het desbetreffende wettelijke percentage ook nog moet afdragen.

2.3

Met uitzondering van overeenkomsten tegen een vaste prijs zijn de prijzen vrijblijvend op basis van niet te voorziene kostenverhogingen, bijvoorbeeld voor - maar niet beperkt tot - materiaal resp. lonen. Dientengevolge zijn wij gerechtigd om de prijzen te verhogen, ook van al bevestigde opdrachten.


3.
Betalingsvoorwaarden


3.1

De betalingen moeten, binnen 30 dagen na de datum van de rekening worden voldaan zonder enige aftrek, als er niets anders is overeengekomen Voor het tijdig betalen is het binnenkomen van de betaling doorslaggevend; bij cheques en wissels de dag van inlossingsdag.

3.2

Wissels waarvan wij de acceptatie voorbehouden en cheques worden alleen ter voldoening geaccepteerd. Bij de acceptatie van wissels nemen wij geen aansprakelijkheid voor het tijdig indienen en protestheffing. Wisselkosten (belasting, disconto, provisie en incassokosten) zijn voor rekening van de klant.

3.3

Wij zijn gerechtigd om vanaf het begin van een achterstallige betaling – als de besteller Kaufmann (ondernemer) is in de zin van het Duitse Wetboek van Handel (Handelsgesetzbuch, afgekort HGB) - vanaf de vervaldag, achterstalligheidsrente van 8 (bij verbruikers 5) procentpunten boven de basisrente per jaar te eisen, waarbij de mogelijkheid om een hogere, daadwerkelijke schade geldend te maken onaangetast blijft

3.4

Het inhouden van betalingen door de klant bij tegenaanspraken of het verrekenen daarmee zijn allen toegestaan als die tegenaanspraken onbetwist zijn resp. rechtsgeldig vastgesteld.

3.5

Alle onze vorderingen worden - onafhankelijk van de looptijd van bijvoorbeeld geaccepteerde en gecrediteerde wissels - direct opeisbaar in geval van achterstallige betaling, wisselprotest of de staking van betalingen door de klant. In alle genoemde gevallen zijn wij ook gerechtigd om nog niet afgehandelde leveringen alleen tegen vooruitbetaling of borgstelling uit te voeren, en, als de vooruitbetaling of de borg niet binnen twee weken rond is, zonder het opnieuw aankondigen van een termijn van het contract af te zien. Verdergaande aanspraken blijven onaangetast.


4.
Levering


4.1

Voor zover er niets anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen leveren wij vanaf fabriekslocatie.

4.2

Levertermijnen gelden alleen als overeengekomen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Levertermijnen beginnen met de datum van onze opdrachtbevestiging, echter niet voor de eenduidige verheldering van alle details van de opdracht, waarbij voor eventueel noodzakelijke verklaringen moeten worden gezorgd. Met de tijdige melding van verzending gelden ze als afgehandeld, als de waren buiten onze schuld niet tijdig kunnen worden verstuurd.

4.3

Bij termijnen en afspraken, die in de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk als vaststaand zijn genoemd, moet de klant ons twee weken na afloop daarvan een redelijke termijn voor de levering/prestatie noemen. Pas met afloop van deze extra termijn is er sprake van achterstalligheid.

4.4

Termijnen en afspraken worden - zonder onze rechten aan te tasten - verlengd op basis van een achterstallige betaling van de klant, en wel met de periode waarin de de klant zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt. In het geval van plichtverzaking door ons zijn wij voor schade alleen aansprakelijk conform cijfer 8 van deze voorwaarden.

4.5

Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen en gedeeltelijke prestaties als die met het oog op de klant redelijk zijn.

4.6

De klant is gerechtigd tot het afzien van het contract nadat hij twee keer zonder succes een extra termijn heeft genoemd, tenzij de hindernis slechts van voorbijgaande aard is en het verschuiven van de levertermijn met het oog op de klant redelijk is.

4.7

Een vertraging van de levering die ontstaan is door force majeur of door gebeurtenissen die de levering wezenlijk compliceren of onmogelijk maken – bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, regelgeving van de overheid, natuurrampen, wereldwijd gebrek aan grondstoffen – stelt ons vrij van het nakomen van bepaalde overeengekomen leveringstermijnen. Van het voorkomen van zulke hindernissen moet de leverancier de besteller onverwijld melding maken.

5.

Verzending, risico-overdracht verpakking

5.1

Voor zover er niets anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zijn verzending en transport op risico van de klant. Dat risico gaat over op de klant zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert.

5.2

Wij zijn gerechtigd om in opdracht en op kosten van de klant een redelijke verzekering tegen transportschade, af te sluiten, en wel tenminste ten bedrage van de rekeningswaarde.

5.3

Als het versturen van de levering om redenen die bij de klant liegen, wordt vertraagd gaat het risico van toevallige verslechtering en toevallige ondergang over op de klant, en wel met de melding dat de levering gereed staat voor verzending . Uitgaven die ons in rekening worden gesteld zoals - maar niet beperkt tot - opslagkosten, die na risico-overdracht ontstaan, zijn voor rekening van de klant. Verdergaande aanspraken blijven onaangetast.

5.4

De verpakking wordt telkens in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Op huurbasis ter beschikking gestelde verpakking moet binnen 4 weken franco aan het adres van de fabriek van levering terug worden gestuurd; anders wordt die de klant in rekening gesteld.

5.5

Wij nemen verpakkingen terug in het kader van de ons in het kader van de verpakkingsverordening geldende plichten. De klant kan verpakkingen in ons bedrijf afgeven tijdens de normale openingstijden, na tijdige, voorafgaande aanmelding, tenzij hem een andere plaats van ontvangst/inzameling is meegedeeld. De verpakkingen kunnen ook bij de levering worden teruggegeven, tenzij de klant hem een andere plaats van ontvangst/inzameling meegedeeld is. Teruggenomen worden verpakkingen alleen direct na levering van de waren, bij vervolgleveringen alleen na tijdige, voorafgaande mededeling en toelevering. De kosten van het transport van de gebruikte verpakkingen zijn voor rekening van de klant. Als een meegedeelde plaats van ontvangst/inzameling verder weg is dan ons bedrijf, dan draagt de klant alleen de transportkosten, die voor een afstand tot ons bedrijf zouden ontstaan. De teruggegeven verpakkingen moeten schoon, vrij van vreemde stoffen en gesorteerd naar het soort verpakking zijn. Anders zijn wij gerechtigd om van de klant de bij de verwijdering ontstane meerkosten te verlangen.

6.
Eigendomsvoorbehoud


6.1

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (artikelen onder eigendomsvoorbehoud) tot aan alle vorderingen is voldaan gezien de rechtspositie waarop de levering baseert, ongeacht het rechtsbeginsel,

6.2

De klant is verplicht om de artikelen onder eigendomsvoorbehoud voor de koper zorgvuldig te bewaren alsmede te verzekeren tegen verlies en beschadiging, op eigen kosten, en in het van een ondernemer (Kaufmann) te verlangen kader. Daardoor cedeert hij zijn aanspraken uit de verzekeringscontracten bij voorbaat aan ons. Desgewenst moet de klant alle noodzakelijke informatie over het aantal artikelen onder eigendomsvoorbehoud verstrekken.

6.3

Bij verwerking, verbinding en vermenging van artikelen onder eigendomsvoorbehoud met andere objecten door de klant staat ons het mede-eigendom van het nieuwe object toe, en wel in verhouding van de waarde van de artikelen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere gebruikte objecten.

6.4

De machtiging om te beschikken over de artikelen onder eigendomsvoorbehoud bij een normale gang van zaken vervalt als de klant met zijn verplichtingen niet nakomt, als hij failliet is, als tegen hem een juridische procedure (een schikking, faillissement o.i.d.) wordt aangevraagd of geopend, of als en in zoverre als tussen de koper en zijn afnemers een cessieverbod ten aanzien van de vordering van de koopprijs overeengekomen is.

6.5

Als de klant de geleverde waren resp. de verwerkte artikelen onder eigendomsvoorbehoud naar behoren doorverkoopt, cedeert hij hiermee de uit de verkoop ontstane vorderingen tegen zijn afnemer met alle bijkomende rechten nu al aan ons, tot de volledige betaling van al diens vorderingen. De klant is alleen gerechtigd en gevolmachtigd tot doorverkoop als gegarandeerd is dat de hem op basis daarvan toekomende vorderingen op ons overgaan.

6.6

De klant is tot onze opzegging gemachtigd om de aan ons gecedeerde vorderingen te incasseren. Wij zijn gerechtigd tot opzegging als de klant zijn betalingsverplichtingen uit de zakelijke relatie met ons niet ordentelijk nakomt. Als er sprake is van de voorwaarden voor het uitoefenen van het recht van opzegging, dan moet de klant ons desgewenst onverwijld de gecedeerde vorderingen noodzakelijke informatie verstrekken, ons de bijbehorende documentatie overhandigen en de schuldenaar over de cessie informeren. Wij zijn ook zelf gerechtigd om de schuldenaar melding van cessie te maken.

6.7

Als de waarde van de voor ons bestaande zekerheden de gegarandeerde vorderingen in het totaal meer dan vijftig (50) procent hoger ligt, zijn wij op wens van de klant in zoverre verplicht tot het vrijgeven van zekerheden naar onze keuze.

6.8

Over gedwongen tenuitvoerlegging of andere ingrepen van derden moet de klant de leverancier onverwijld informeren.

6.9

Als wij het eigendomsvoorbehoud geldend maken, dan geldt dat alleen dan als het afzien van het contract, als wij dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Het recht van de klant, de artikelen onder eigendomsvoorbehoud te bezitten, vervalt, als hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

6.10

Als het recht van het land, waar de artikelen onder eigendomsvoorbehoud heen wordt geleverd, het eigendomsvoorbehoud niet erkend, dan kunnen wij van de klant verlangen, andere gelijkwaardige zekerheden (zoals - maar niet uitsluitend - garanties) te stellen. De klant is verplicht om mee te werken bij alle maatregelen, die voor het garanderen van de vorderingen noodzakelijk en juridisch mogelijk zijn en ons onverwijld te informeren als derden aanspraken geldend maken, die het bestand van de ons gegeven zekerheden in gevaar brengen.


7.
Garantie


7.1

De klant moet het product direct na binnenkomst en in het bijzonder voor verdere verwerking, controleren. Te herkennen gebreken moeten ons binnen een week na binnenkomst van het product of – als het gebrek pas later te constateren is – binnen een week na de ontdekking daarvan schriftelijk gemeld worden, bij het direct stoppen van een eventuele be- of verwerking. Als dat niet het geval is geldt het product als geaccepteerd.

7.2

Bij gerechtigde en tijdige kennisgeving van een gebrek herstellen wij de gebreken door een aanvullende prestatie naar onze keuze door een aanvullende prestatie of een vervangende levering; daarbij dragen wij alleen de in het kader van de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten.

7.3

De klant kan het contract opzeggen of het reduceren van de vergoeding verlangen conform de wettelijke voorschriften, echter op zijn vroegst na afloop van het niet voldoen aan twee door de klant genoemde redelijke termijnen voor de aanvullende prestatie, tenzij er conform de wettelijke bepalingen geen termijn hoeft te worden aangegeven In geval van het opzeggen van het contract is de klant aansprakelijk bij opzet en elke verzuim in verband met verslechtering, ondergang en het niet mogelijke gebruik.

7.4

Als vereiste kwaliteit van de waren geldt in principe alleen de in productbeschrijvingen, specificaties en specificatiebladen beschreven kwaliteit. Openbare uitlatingen over de goederen, het aanprijzen daarvan of reclame daarvoor zijn geen informatie over de kwaliteit van het gekochte object.

7.5

Het overeenkomen van een garantie moet schriftelijk worden bevestigd en moet als zodanig worden gekenmerkt. De verklaring moet de inhoud van de garantie en de wezenlijke informatie bevatten, die voor het beroep op de garantie noodzakelijk zijn, met name de duur en de ruimtelijke werkingssfeer van deze beschermende garantie.

7.6

In geval van opzettelijk verzwijgen van een gebrek of in het geval van het overnemen van een kwaliteitsgarantie (verklaring van de verkoper dat het gekochte object bij risico-overdracht een bepaalde eigenschap heeft en dat de verkoper onafhankelijk van de schuldvraag voor alle gevolgen van het falen daarvan wil instaan) richten zich de rechten van de klant uitsluitend naar de wettelijke bepalingen, echter met de beperking conform cijfer 8.1.

7.7

Als de klant ondernemer (Kaufmann) is, is hij verplicht om een kennisgeving van een gebrek schriftelijk of per fax in te dienen.

7.8

De verjaringstermijn voor aanspraken op basis van gebreken bedraagt 12 maanden (24 maanden bij verbruikers). Dat geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding van de klant, die op vergoeding van een schade aan lichaam of gezondheid baseren vanwege een door ons te verantwoorden gebrek gericht of op onze opzettelijk of grove schuld.


8.
Aansprakelijkheid


8.1

In geval van een inbreuk op een verplichting, bij gebrekkige levering of onrechtmatige daad zijn wij alleen aansprakelijk voor schadevergoeding en kostenvergoeding – onder voorbehoud van verdere contractuele of wettelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid – bij opzet, grof verzuim alsmede bij een licht nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting. Maar onze aansprakelijkheid is in geval van de licht nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade die typisch is voor het contract.

8.2

De aansprakelijkheid voor producten van de klant die deze produceert en in omloop brengt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3

Voor schade door vertragen zijn wij bij lichte nalatigheid slechts aansprakelijk tot een bedrag van 5% van de met ons overeengekomen koopprijs van de afzonderlijke levering.

8.4

De in 8.1 opgenomen uitsluitingen en begrenzingen van aansprakelijkheid gelden niet bij het opzettelijk verzwijgen van een gebrek, in geval van schade door letsel van leven, lichaam of gezondheid en in het geval van een dwingende aansprakelijkheid conform de (Duitse) wet op de de productaansprakelijkheid.

8.5

Alle aanspraken tegen ons op schadevergoeding verjaren - ongeacht het rechtsbeginsel - uiterlijk na twaalf (12) maanden (bij verbruikers vierentwintig [24] maanden) sinds de aflevering van het object aan de klant, in geval van aansprakelijkheid door een onrechtmatige daad vanaf de dag van de kennis of grof nalatige onwetendheid van de omstandigheden en de persoon van degene die verplicht is tot vergoeding, die de reden voor de aanspraak zijn. De regelingen van deze alinea gelden niet in het geval van een aansprakelijkheid voor opzet of als de wet een andere regeling dwingend voorschrijft.

8.6

Als de klant een tussenhandelaar voor de aan hem geleverde zaak en de eindgebruiker van de waren een verbruiker is, dan gelden voor het verjaren van een eventuele aanspraak op regres van de klant tegen ons de wettelijke bepalingen.


9.
Vertrouwelijkheid


9.1

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen, geldt de ons in samenhang met bestellingen meegedeelde informatie niet als vertrouwelijk, tenzij de vertrouwelijkheid overduidelijk is.

9.2

Wij wijzen erop dat wij persoonsgerelateerde gegevens die met onze zakelijke relatie met u samenhangen opslaan en die gegevens ook doorgeven aan met ons in de bedrijfsgroep verbonden bedrijven.


10.
Afzien van het contract bij faillissement


Als ten aanzien van het vermogen van de klant een insolventieprocedure wordt geopend, een aanvraag voor het openen van een faillissementsprocedure wordt ingediend of een aanvraag tot faillissement bij gebrek aan kostendekkend vermogen van de klant wordt afgewezen, dan staat dat de leverancier het afzien van het contract toe.


11.
Overig


11.1

De bevoegde rechtbank is, voor zover de klant ondernemer (Kaufmann) is, de vestiging van German Horse Pellets Vertrieb GmbH & Co. KG Am Torney 2a, D-23970 Wismar, Duitsland. Wij zijn echter gerechtigd om de klant ook op zijn plaats van vestiging aansprakelijk stellen.

11.2

Voor alle aanspraken en de interpretatie daarvan geldt Duits recht onder uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de verwijzingsbepalingen van het internationale privaatrecht.

11.3

Commercieel gebruikelijke clausules moeten conform de op dat moment geldende geldige Incoterms worden geïnterpreteerd.

11.4

Mocht een bepaling van deze verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De contractpartners zijn verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Stand per: augustus 2015 

Privacy Policy

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.